Anrede und Höflichkeitsausdrücke - tytuły i zwroty grzecznościowe

Wenn man üner jemand spricht - Mówiąc o kimś.

Herr - Pan 

Frau - Pani
Fräulein - panna
Herren, Damen,Fräulein - Panowie, panie panny
Ihr Herr Gemahl - Pani małżonek
Ihre Frau Gemahlin - Pana żona
Ihr Herr Vater - Pana(i) ojciec
Ihre Frau Mutter - Pana(i) matka
Ihr Herr Bruder - Pana(i) brat


Wenn man jemand anredet - Zwracając się bezpośrednio


Frau ..- Pani

Meine Damen und Herren ! - Panie i Panowie
Herr .......! -  Proszę pana!
Frau....... ! -  Proszę pani!
Fräulein ! - Proszę pani!
Lieber Herr .... - Drogi panie.....
Lieber, geehrte Frau..... - Droga, szanowna pani....

Gesprächsbeginn - rozpoczęcie rozmowy


Darf ich? Werden Sie es gestatten? - Czy pan(i) pozwoli?

Entschuldigen Sie bitte, ich  möchte Sie etwas fragen. - Przepraszam, chciałbym pana (panią) o coś zapytać. ,
Erlauben Sie, daß ich Sie um etwas frage? - Czy pan(i) pozwoli,że o coś zapytam?
Störe ich nicht? - Czy nie przeszkadzam?
Sagen Sie mir bitte, ob....? - Proszę mi powiedzieć, czy...? 
Darf ich Sie um etwas bitten?- Czy mogę panią, państwa o coś prosić?
Bitte - słucham pana (panią)
Bitte sehr - proszę bardzo
Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. - Przepraszam pana (panią) na chwilę.
Haben Sie Zeit? - Czy ma pan(i) czas?
Bitte hier ist meine Visitenkarte.- Oto moja wizytówka.
Bitte meine Telefonnummer. - Proszę, to mój telefon.
Bitte sprechen Sie langsamer. - Proszę mówić wolniej.

W języku niemieckim formy du używa się zwracając się tylko do rodziny, przyjaciół i bliskich znajomych.

Np.:
Wer bist du? - Kim jesteś?
Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?
Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?
Was sind deine Hobbys? - Co jest twoim hobby?
Bist du müde? – Czy jesteś zmęczony/zmęczona?
Du kennst Karl. – Znasz Karla.
Wobec pozostałych osób konieczne jest stosowanie formy grzecznościowej Sie. Jest to uniwersalna forma odpowiadajàca polskiemu pan, pani, państwo, panowie, itd.
Np.:

Sind Sie von hier? – Czy jest pani/pan stąd?

Zaimek grzecznośiowy Sie pisze się zawsze dużą  literą. Gramatycznie jest to 3 osoba liczby mnogiej.

Popularne posty

Czy dobrze znasz jezyk niemiecki?

Ich will mein Deutsch verbassern. - Chcę poprawić swój niemiecki.
Ich muss mein Deutsch verbessern. - Muszę poprawić swój niemiecki.
Ich muss meine Aussprache verbessern. - Muszę poprawić swoją wymowę.

Polecany post

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

du – Ty und – i in – w zu – do dass – że dann – potem sehr – bardzo Alles Gute!   – Wszystkiego dobrego! Bis dann! –...

wpisz słowa lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchć.